1. Informacje ogólne.

1.1.  Administratorem danych osobowych zbieranych za
pośrednictwem Sklepu Internetowego (nataliaspzoo.pl) jest

 

            NATALIA SP. Z O.O.

ul. Drozdów 1

43-267 Rudziczka

NIP: 651-166-89-72

REGON: 240641084

 

- zwany
dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu
Internetowego i Sprzedawcą.

1.2.  Dane
osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)
oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3
  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów
osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane
przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych,
zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z
tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których
dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.

1.4   Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy
występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np.
Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z
ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu.

2.  Cel i zakres zbierania danych.

2.1.      
Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1.     
nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku
umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego
na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub
zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do
Klienta.

2.1.2.     
udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach
dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych.

2.1.3.     
marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.2.      
W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych
Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi
rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki
niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem.
Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie Internetowym są:

2.2.1. Paypal.com
– PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie,
S.C.A., z siedzibą pod adresem 

22-24 Boulevard Royal, L- 2449 Luksembourg,.

2.2.2. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy
ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem    KRS
0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości
opłaconym,
posiadająca numer identyfikacji
podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444

2.2.3 Przelewy 24 - DialCom24 Sp. z o.o. 60-327
Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy
Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału
zakładowego: 1 697 000

2.2.4 Amazon.com, Inc. P.O.
Box 81226 Seattle, WA 98108-1226 , Amazon Services Europe S.à r.l. 5 Rue
Plaetis L-2338 Luxembourg Legal Department

2.3.       W przypadku Klientów,
którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje
zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy
wybranemu przewoźnikowi:

2.3.1.      Poczta Polska SA z siedzibą w
Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w
Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972.

2.3.2. DPD Polska Sp. z o.o., ul.
Mineralna 15, 02–274 Warszawa,

www.dpd.com.pl, e-mail: dpd@dpd.com.pl, tel. 022 577 55
00, fax 022 577 55 50

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS nr 0000028368

NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, kapitał zakładowy:
88.604.000,00 PLN

2.3.3. DPD
Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG Wailandtstraße 1 D-63741
Aschaffenburg, DPD Deutscher Paket Dienst Management GmbH, Aschaffenburg
(Amtsgericht Aschaffenburg HRB 5282), USt-Id Nr. DE 812386550

2.4.      
Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów):
imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej (adres e-mail); numer telefonu
kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, województwo, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie
będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę
firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)..

2.5.      
Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do
świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu
Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.

 

3.   
Cookies i dane eksploatacyjne

3.1.      
Usługodawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas
korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Są to pliki
tekstowe zapisywane na  komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze
Sklepu Internetowego. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania
jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Sklepu Internetowego. Włączenie
mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania z Konta oraz Formularza
Zamówienia, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji zalogowanego do Konta
oraz składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia.

3.2.      
Administrator może przetwarzać za pomocą Google Analytics następujące dane
charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych
(dane eksploatacyjne):

3.2.1.     
Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system
teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca (adres IP).

3.2.2.     
Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania
przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

3.2.3.     
Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą
elektroniczną.

4.   
Podstawa przetwarzania danych

4.1.      
Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług
Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub Umów, z czym wiąże się
konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.  Osoba,
której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z
Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę zgodnie
z Regulaminem Sklepu.

4.2.      
Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest
dopuszczalne m.in. gdy:

4.2.1.     
osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie
dotyczących jej danych.

4.2.2.     
jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej
stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na
żądanie osoby, której dane dotyczą.

4.2.3.     
jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie
nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą - za prawnie
usprawiedliwiony cel w tym wypadku uważa się m.in. marketing bezpośredni
własnych produktów lub usług administratora danych.

4.3.      
Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach
podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 4.2. Polityki
prywatności.

5.   
Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

5.1.      
Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.

5.2.      
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej
dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

5.2.1.     
Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego
lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem
ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.2.2.     
wniesienia, w przypadkach wymienionych w pkt. 4.2.3., pisemnego, umotywowanego
żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną
sytuację.

5.2.3.     
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych
w pkt. 4.2.3, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach
marketingowych.

5.3.      
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 5.1. i 5.2. można korzystać
z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą
elektroniczną na adres: nataliaspzoo@idsl.pl albo pisemnie na adres Administratora.

6.   
Postanowienia końcowe

6.1.      
Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności
za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator
namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam
ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego
nataliaspzoo.pl .

6.2.      
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

6.3.      
Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu
i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych
drogą elektroniczną:

6.3.1.     
Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.4.      
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się
odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy
prawa polskiego.